สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับสาขา
ประวัติ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารและบุคลากร
อดีตอาจารย์ประจำ
ปฏิทินกิจกรรม
 
อดีตอาจารย์ประจำ กลับหน้าหลัก

อ.สุนีย์  ลี่ไพบูลย์ อ.สันติภาพ  กองกาญจนะ อ.ประโยชน์  เรืองโรจน์ รศ.ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์ ผศ.สมชาย  เลี้ยงพรพรรณ
พำนักอยู่ที่
อ.เมือง จ.สงขลา
พำนักอยู่ที่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
พำนักอยู่ที่
อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช
พำนักอยู่ที่
อ.เมือง จ.สงขลา
พำนักอยู่ที่
อ.เมือง จ.สงขลา