สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับสาขา
ประวัติ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารและบุคลากร
อดีตอาจารย์ประจำ
ปฏิทินกิจกรรม
 
อดีตอาจารย์ประจำ กลับหน้าหลัก

อ.สุนีย์  ลี่ไพบูลย์ อ.สันติภาพ  กองกาญจนะ อ.ประโยชน์  เรืองโรจน์ ผศ.สมชาย  เลี้ยงพรพรรณ

พำนักอยู่ที่
อ.เมือง จ.สงขลา

พำนักอยู่ที่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

พำนักอยู่ที่
อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช

พำนักอยู่ที่
อ.เมือง จ.สงขลา