สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับสาขา
ประวัติ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารและบุคลากร
อดีตอาจารย์ประจำ
ปฏิทินกิจกรรม
 
ประวัติ กลับหน้าหลัก

ประวัติความเป็นมา

ในช่วงปี พ.ศ. 2512 – 2516 ที่มหาวิทยาลัยทักษิณยังมีฐานะเป็นวิทยาเขตหนึ่งของวิทยาลัยวิชาการศึกษา มีชื่อเรียกว่า “วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในขณะนั้น มีชื่อเรียกว่า “คณะมนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์” มีหลักสูตรที่เปิดสอนคือ กศ.บ.ภาษาอังกฤษ กศ.บ.ภาษาไทย (ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์) และในปี พ.ศ. 2516 ได้เปิดสอนหลักสูตร กศ.บ. สังคมศึกษา (ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์) เพิ่มขึ้นอีก 1 หลักสูตร

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษา ซึ่งสังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และคณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ ถูกแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 คณะ คือคณะมนุษยศาสตร์ กับคณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์เปิดสอนหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาไทย ในปี พ.ศ. 2517 ภาษาอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2521 และคณะสังคมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2519 กศ.บ. ภูมิศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2528 หลังจากนั้น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ได้มีการเปลี่ยนชื่อไปเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ ภาคใต้ เพราะมีภารกิจเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนหลักสูตรและสถานที่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2539 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์จึงถูกรวมภารกิจเข้าด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง มีชื่อเรียกว่า “คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"