สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับสาขา
ประวัติ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารและบุคลากร
อดีตอาจารย์ประจำ
ปฏิทินกิจกรรม
 
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม กลับหน้าหลัก

ปรัชญา
รอบรู้ภูมิศาสตร์  เชี่ยวชาญปฏิบัติ  พัฒนามนุษย์และสังคม
ณิธาน
รับผิดชอบ  รอบรู้  สู้งาน  เชี่ยวชาญปฏิบัติ


วิสัยทัศน์

ในสภาวะที่มีการแข่งขันกันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การผลิตบัณฑิตต้องมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความสามารถในการทางาน มีทักษะที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... เน้นให้บัณฑิตของหลักสูตรมีความรู้ ทักษะทางปฏิบัติในศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และที่สาคัญต้องมีความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นในการทางาน จึงได้กาหนดโครงสร้างและกิจกรรมของหลักสูตร ที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี มีความรู้ทั้งทางด้านเทคนิคทางภูมิศาสตร์ ด้านกายภาพและด้านมนุษย์ผ่านรายวิชาที่เป็นรายวิชาบังคับเอก และมีทักษะในการทางานได้จริงผ่านรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน

พันธกิจการสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
2. มีทักษะ และความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค ด้านกายภาพ และด้านมนุษย์
3. สามารถนาความรู้ทางภูมิศาสตร์วิเคราะห์และแก้ปัญหาปรากฏการณ์ทางพื้นที่ได้
4. มีความมุ่งมั่นและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย