สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 23 ม.ค.65 ถึงวันที่ 23 ม.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดี
 
     

สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตในหลักสูตร ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการนำเสนอแบบปากเปล่า ในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2565 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบออนไลน์ Zoom