สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 ก.พ.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)
 
     

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ อินทรศิริสวัสดิ์ (13220) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งเข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณกับเครือข่ายภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยในภาคใต้

ประกอบด้วย

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถนเรศ อาคาสุวรรณ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  • อาจารย์ ดร. วรรณกร ลิขิตปัญญโชติ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ขุนวีช่วย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสากร  กล้าณรงค์
    ประธานสาขาวิชาภูมิศาสตร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภรัตน์  พิณสุวรรณ

ประธานหลักสูตรภูมิศาสตร์

พร้อมด้วยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเครือข่าย ร่วมลงนามและเป็นสักขีพยาน  เพื่อกำหนดข้อตกลงและความร่วมมือ หลัก 2 ด้านใหญ่ๆคือ

1. ร่วมกันเป็นเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่  พัฒนาการเรียนการสอนภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์

2. ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ และเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองทางด้านวิชาการ