สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 2 ก.พ.64 ถึงวันที่ 31 พ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รางวัลจากการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 
     

การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ แห่งประเทศไทย   ครั้งที่ 13 (ออนไลน์)

วันที่ 27 – 28 มกราคม 2564

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

ภาคบรรยายกลุ่มภูมิศาสตร์มนุษย์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

รางวัลชมเชย 1 รางวัล

 • การคาดประมาณประชากรผู้สูงอายุเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
  โดย..นายมรกต ปิ่นมณี, อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นิสากร กล้าณรงค์ และอ.ดร.จำรูญ ศรีชัยชนะ

 

ภาคบรรยายกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางภูมิสารสนเทศ

รางวัลชมเชย 2 รางวัล

 • การคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในอนาคตด้วยแบบจำลอง CAMarkov ของอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประเทศไทย
  โดย..นายอิทธิพล สุวรรณการณ์
   
  อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ และอ.ดร.จํารูญ ศรีชัยชนะ

 • การประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงพื้นที่สำหรับการประเมินการให้บริการทางนิเวศในกรณีของการกักเก็บตะกอน พื้นที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย
  โดย...นางสาวนันฑิตา กฤษณาพันธ  
  อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ และอ.ดร.จำรูญ ศรีชัยชนะ