สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 6 ส.ค.63 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่12
 
     

การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่12

ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2563 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

นิสิตได้รับรางวัล จำนวน 3 คน 5 รางวัล ดังนี้

1.รางวัลชนะเลิศ นายซูไฮลี บาเห็ง
งานวิจัยยอดเยี่ยม ประเภทการนำเสนอโปสเตอร์ สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การประยุกต์ใช้แบบจำลอง CA-Makov ในการทำนายการใช้ที่ดินในอนาคต กรณีศึกษา : อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นายซูไฮลี บาเห็ง
ประเภทบทความวิจัย สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การประยุกต์ใช้แบบจำลอง CA-Makov ในการทำนายการใช้ที่ดินในอนาคต กรณีศึกษา : อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

3.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 นายฮัสซัน หลำยี
งานวิจัยยอดเยี่ยม ประเภทการนำเสนอปากเปล่า สาขาภูมิศาสตร์กายภาพ เรื่อง การจำแนกลักษณธรณีสัณฐานคาสต์และประเมินมาตรฐานคุณภาพภายในถ้ำเขาจังโหลน ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

 

4.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 นายฮัสซัน หลำยี
ประเภทบทความวิจัย สาขาภูมิศาสตร์กายภาพ เรื่อง การจำแนกลักษณธรณีสัณฐานคาสต์และประเมินมาตรฐานคุณภาพภายในถ้ำเขาจังโหลน ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

 

5.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 นางสาววรฤทัย ดิสสระ
งานวิจัยยอดเยี่ยม ประเภทการนำเสนอโปสเตอร์ สาขาภูมิศาสตร์มนุษย์
เรื่อง เปรียบเทียบการดำรงชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์มานิ กรณีศึกษามานิถ้ำภูผาเพชรในจังหวัดพัทลุงและมานิน้ำตกวังสายทองจังหวัดสตูล